ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งงทีี 12 โดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้