ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2559

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ