ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1 ประจำปี 2560

เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นแทนตำแหน่งที่ว่าง และเรื่องอื่นๆ นายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้