ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2560

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ