ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2560

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ