ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1

เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง นายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้