ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่  7สิงหาคม พ.ศ.2560  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ทาง www.phokaoton.go.th ในหัวข้อ รายงานการประชุมสภา