ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่  15 กันยายน พ.ศ.2560  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ทาง www.phokaoton.go.th ในหัวข้อ รายงานการประชุมสภา