ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  อบต.โพธิ์เก้าต้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นดังกล่าว เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน