ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้