โครงการตลาดประชารัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจหาแหล่งจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นตลาดทางเลือก ตลาดของประชาชน ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดแห่งโอกาส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-780100
สำหรับตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าโอท็อป ขนมที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเอง พืชผักการเกษตรที่ปลูกเองแต่ไม่มีตลาดรองรับ โดยให้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง และ เทศบาล อบต.ทุกแห่งรับสมัครผู้มีสินค้าแต่ไม่มีตลาดจะขาย จัดหาสถานที่ให้ใกล้ๆบ้าน เสียค่าธรรมเนียมค่าแผง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าร่ม และกำหนดเวลาการขายตามระเบียบของแต่ละตลาดซึ่งไม่เหมือนกัน