การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้กำหนดแบ่งงานและมอบหมายงานของกองคลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ