การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้กำหนดแบ่งงานและมอบหมายงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้