การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้กำหนดแบ่งงานและมอบหมายงานของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้