ข่าวประชาสัมพันธ์

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้กำหนดแบ่งงานและมอบหมายงานของกองช่าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้