การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้กำหนดแบ่งงานและมอบหมายงานของสำนักปลัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ