ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563) โดยสามารถขอดูแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.โพธิ์เก้าต้น หรือ ที่ เว็บไซต์อบต.โพธิ์เก้าต้น ในหัวข้อ “เกี่ยวกับอบต.”