ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสามารถขอดูเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอบต.โพธิ์เก้าต้น หรือที่ เว็บไซต์ อบต.โพธิ์เก้าต้น ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับ อบต.”