แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 26 (2) และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจาปี 2561 พร้อมอนุมัติให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว