รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 ในรอบเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้