ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้