ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้