กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วตำบลโพธิ์เก้าต้น กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น