ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้คะแนน 82.29  อยู่ในระดับค่าคะแนน ดี รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายมาด้วยนี้

เอกสารแนบ