ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี 2561  รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน  คิดเป็น ร้อยละ 91.86  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ