ประชาสัมพันธ์การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่อ่งเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 รายละเอียดสามารถดาว์นโหลดไฟล์ได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ หรือ ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น