ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ “การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พุทธศักราช 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยท่านที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้