ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง ม.13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ม.13

ประกาศ