ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก”

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอบต.โพธิ์เก้าต้น ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  3. สื่อสารและเผยแพ่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  5. ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม