ประกาศการเสียภาษีป้ายประจำปี 2561

ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดประกาศตมที่แนบท้ายมาด้วยนี้

เอกสารแนบ