ประกาศการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ..2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่