ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 4/2561ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นที่เรียบร้อยแมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน