ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงประกาศแนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน