ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่2/2561และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่2/2561และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ2561 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน