ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน