ประกาศบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน