ประกาศ กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณลานกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างและส่งมอบแล้วในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561