ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนว 1 ป้าย) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้