ประกาศการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ