ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ พระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ท่านสามารถดูระเบียบวาระการประชุมได้เมนู มติ ก.อบต./หนังสือราชการ