ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม โดยขอแจ้งให้ส่วนราชการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม และความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ศึกษามา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป