ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอแจ้งเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ตรวจสอบข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง