ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 และได้รับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้