ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพเมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขอประกาศแจ้งการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการย้ายภูมิลำเนา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-780100 ต่อ 109

เอกสารแนบ