รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานการกำกับติดตามแผนการดำเินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งให้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้น ทราบ เพื่อได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้