กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดการประชุมพนักงานส่วนตำบลขึ้น เพื่อถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติงาน ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เวลา 16.00น.