รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้