ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (พ.ศ.2561 – 2564) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ และสามารถขอดูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น