ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทน

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ อนุาต การอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน จึงมีคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ