ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

%d bloggers like this: